Proposal of Rubric for Information Security Education Materials, accepted for Journal of Digital Life

Daisuke Saito, Shumon Masuda, Hironori Washizaki, Yoshiaki Fukazawa, Toshiharu
Nshizawa, “Proposal of Rubric for Information Security Education Materials,” Journal of Digital Life, Vol. 2, pp. 1-10, 2022.